Zámek v Kunštátu na Moravě

Zámek se nachází nad městem Kunštát, proslulého výrobou keramiky. Město Kunštát je spjato se jménem básníka Františka Halase, který tu žil a tvořil.

Původně pozdně románský hrad založený nejpozději v polovině 13. stol. je jeden z nejstarších moravských šlechtických hradů. Po roce 1448 se stal majitelem hradu Jiří z Kunštátu a z Poděbrad. Jiří držel hrad i po r. 1458, kdy byl zvolen českým králem.  Zámek získal svoji současnou podobu přestavbami v polovině 16. stol., koncem 17. stol., a na přelomu 18. a 19. stol.

Součástí zámeckého areálu je psí hřbitov.

 

Schloss in Kunštát na Moravě

Das Schloss befindet sich oberhalb der Stadt Kunštát, die durch Keramikproduktion bekannt ist. Die Stadt Kunštát ist mit dem Namen des Dichters František Halas eng verbunden, der hier gelebt und geschaffen hat.

Die ursprünglich spätromanische Burg, gegründet spätestens in der Mitte des 13. Jh., ist eine der ältesten mährischen Adelsburgen. Nach dem Jahre 1448 wurde zum Besitzer der Burg Jiří z Kunštátu a z Poděbrad. Dieser hielt die Burg auch nach 1458, als er zum böhmischen König erwählt wurde.  Das Schloss erhielt sein gegenwärtiges Aussehen durch Umbauten in der Mitte des 16. Jh., Ende des 17. Jh. und an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts.

Bestandteil des Schlossareals ist ein Hundefriedhof.

 

Chateau Kunštát na Moravě

Chateau is located above the city of Kunštát, famous for the manufacturing of pottery. The city Kunštát is closely bound with the name of the poet František Halas, who lived and wrote his poetry here.

Originally late-Romanic castle, established in the middle of 13th century at the latest, represents one of the oldest Moravian aristocratic castles. After the year 1448, Jiří from Kunštát and Poděbrady became the owner of the castle. Jiří hold the castle also after the year 1458, when he was elected as the Czech king.

Chateau acquired its present shape by re-buildings in the middle of 16th century, at the end of 17th century and at the turn of 18th and 19th centuries.

The part of the chateau is also dog cemetery.