Železářská huť Františka

Byla v provozu v období 1754 – 1877 . Tento památkový areál st. technické rezervace se nachází v Josefském údolí nedaleko Adamova. Dominantu tvoří vysoká dřevouhelná železářská pec. Expozici doplňují 2 menší pece, rampy. Bývalá modelárna zvaná Kameňák a obytná budova s expozicí železářství. Na objektu se každoročně konají tavby v replikách pecí. Huť je jedním ze středisek Evropské cesty železa.

 

Eisenhütte Františka

Sie war in Betrieb in den Jahren 1754 – 1877. Dieses Areal der staatlichen technischen Denkmalpflege befindet sich im Josefstal (Josefské údolí) unweit von Adamov. Die Dominante bildet hier eine Holzkohle-Hochofenanlage. Diese wird durch zwei kleinere Hüttenöfen, Rampen, die ehemalige Modellgießerei, genannt  Kameňák, ein Wohngebäude mit einer Hüttenausstellung ergänzt. Im Objekt finden alljährlich Schmelzen in Repliken der Hüttenöfen statt. Die Eisenhütte ist eines der Zentren der Europäischen Eisenstraße.

 

Smeltery (Metallurgical Mill) Frances “Františka”

Operated between 1754 – 1877. This sightseeing place of state technical reservation is situated in the Josefov valley (“Josefovské údolí”) near Adamov. The dominant is high wood-coal iron furnace. The exposition is accompanied by two smaller furnaces, ramps. Former pattern-shop called  “Kameňák” and residence building with the exposition of iron and steel works. Melting in the replications of furnaces take place every year. Smeltery  is one of the centers of European Iron Trail.