Město Brno

Na území Brna byla sídliště v době Velkomoravské říše. Kolem r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější Staré Brno, a ta dala městu jeho jméno. Od 11.stol. zde stál břetislavský hrad, sídlo přemyslovského údělného knížete. Právní oporou pro rozvoj města se stalo větší a menší privilegium, které mu r. 1243 udělil český král Václav I. Za husitských válek zůstalo město věrné králi Zikmundovi a husité je dvakrát marně obléhali v r.1428 a 1430. Roku 1643 a zvláště r. 1645 se jako jediné město na Moravě ubránilo dlouhému obléhání švédských vojsk.

V současnosti je Brno významným veletržním, hospodářským a kulturním střediskem. Najdete tu mnoho zajímavých kulturních památek, muzeí a výstavních galerií.

Ze známých osobností zde působili zejména Leoš Janáček, Viktor Kaplan, Jiří Mahen, Bohuslav Fuchs a další.

 

Stadt Brno (Brünn)

Auf dem Gebiet der Stadt Brno waren Siedlungen während der Zeit des Großmährischen Reiches. Um das Jahr 1000 entstand eine Siedlung an der Furt über den Fluss Svratka, das jetzige Alt-Brno, und die gab der Stadt ihren Namen. Ab dem 11. Jh. stand hier die Břetislaver Burg, Sitz des Przemysliden-Teilfürsten. Zu einer Rechtsunterstützung für die Entwicklung der Stadt wurden das Größere und Kleinere Privileg, die ihr 1243 der böhmische König Václav I. einräumte. Während der Hussitenkriege blieb die Stadt dem König Zikmund treu, und die Hussiten belagerten sie zweimal vergeblich in den Jahren 1428 und 1430. Im Jahre 1643 und besonders 1645 verteidigte sie sich als die einzige Stadt in Mähren bei der langen Belagerung durch die schwedischen Heere.

Gegenwärtig ist Brno ein bedeutendes Messe-, Wirtschafts- und Kulturzentrum. Sie finden hier viele interessante Sehenswürdigkeiten, Museen und Ausstellungsgalerien.

Von den bekannten Persönlichkeiten wirkten hier vor allem Leoš Janáček, Viktor Kaplan, Jiří Mahen, Bohuslav Fuchs und andere.

 

City Brno

In the period of Great Moravia there were settlements in the territory of Brno. Around the year 1000 there was established a settlement at a ford across the river Svratka, today Old Brno, which gave the city its name. Since the 11th century there stood Bretislaus castle, the residence of Premyslid margrave. Larger and smaller privileges, granted to the city in 1243 by the Czech king Václav I. (Wenceslaus) were legal support to the development of the city. During the Hussite wars the city remained loyal to king Zikmund; the Hussites unsuccessfully besieged the city twice, in years 1428 and 1430. In 1643 and especially in year 1645 the city of Brno - as the only city in Moravia - resisted the long siege of Swedish troops.

Today is Brno an important trade fair, economic and cultural centre. You can find here many interesting cultural sightseeing places, museums and exhibition galleries.

Among the most famous people working in Brno belong especially  Leoš Janáček, Viktor Kaplan, Jiří Mahen, Bohuslav Fuchs and many others.