Město Boskovice

Jako město vystupují v písemných pramenech od 2. pol. 15. stol. V těžké době zde vzniká i židovská osada, jež se v průběhu dalšího století stala jednou z nejvýznamnějších na  Moravě. Od pol.18.stol. jsou Boskovice považovány za město V letech 1819 - 1826 přestavbou zrušeného kláštera vznikl empírový zámek, sídlo posledních majitelů panství rodu Mensdorff - Pouilly. V roce 1919 došlo ke správnímu spojení Boskovic s židovským městem.

Dominantou náměstí je Farní kostel sv. Jakuba staršího. První zprávy o kostelu jsou již z poloviny 14. st. Jde o pozdně gotickou původně třívěžovou stavbu /nynější hlavní věž dosahuje výšky 41 m/. Klenba trojlodního kostela spočívá na osmi opěrných sloupech, hlavní vchod je zdoben portálem. Uvnitř kostela se nachází renesanční náhrobníky držitelů panství – Ederů ze Šťávnice a Morkovských ze Zástřizl. Kostel je poznamenán mnoha požáry a několika přestavbami.

Židovské město v Boskovicích navazuje na hlavní boskovické náměstí. Tvoří unikátní architektonický celek, který se vyvíjel zhruba od poloviny 15. století. Díky celkovým omezením tak na ploše necelých pěti hektarů vznikla v průběhu staletí bizarní čtvrť s nejrůznějšími uličkami, dvorky a náměstími; domy byly zdobeny fasádami s rostlinnými a dalšími klasickými /např. bosované fasády, zubořez, voluty/ motivy, často jsou dochovány původní názvy uliček a náměstí. Častá jsou i tzv. kondominia, tj. rozdělení jednoho objektu mezi několik vlastníků, jež se projevovalo mj. i schodišti vně fasád nebo naopak domy bez zjevných vstupů. Součástí židovského města je Muzeum a veřejnosti přístupná, nově zrestaurovaná Synagoga.

Po roce 1989 židovské město prohlášeno za městskou památkovou zónu.

 

Stadt Boskovice

Als Stadt wird Boskovice in schriftlichen Quelle seit der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts erwähnt. In schweren Zeiten entsteht hier eine jüdische Siedlung, die im Laufe des weiteren Jahrhunderts zu einer der bedeutendsten in Mähren wurde. Seit Mitte des 18. Jh. wird Boskovice schon als Stadt angesehen. In den Jahren 1819 – 1826 durch den Umbau des aufgelösten Klosters entstand das Empireschloss, Sitz der letzten Besitzer des Herrschaftsgutes, des Geschlechts Mensdorff - Pouilly. Im Jahre 1919 kam es zur verwaltungstechnischen Verbindung von Boskovice mit der Jüdischen Stadt.

Dominante des Marktplatzes ist die Pfarrkirche Hl. Jakob d. Älteren. Die ersten Erwähnungen der Kirche stammen bereits aus Mitte des 14. Jahrhunderts. Es handelt sich um spätgotischen Bau, ursprünglich mit drei Türmen (der jetzige Hauptturm erreicht die Höhe von 41 m). Das Gewölbe der dreischiffigen Kirche liegt auf acht Stützsäulen, der Haupteingang wird von einem Portal verziert. Innen in der Kirche befinden sich Renaissance-Grabsteine der Besitzer des Herrschaftsgutes – das Geschlecht Eder ze Šťávnice und Morkovský ze Zástřizl. Die Kirche erfuhr Veränderungen durch zahlreiche Brände und einige Umbauten.

Jüdische Stadt in Boskovice sie schließt an den Haupt-Marktplatz in Boskovice an. Mit ihm bildet sie eine einzigartige architektonische Einheit, die sich seit etwa Mitte des 15. Jahrhunderts entwickelt hat. Dank der gesamten Einschränkungen entstand so auf einer Fläche von knapp fünf Hektar im Laufe von Jahrhunderten ein bizarres Stadtviertel mit den verschiedensten Gassen, Höfen und Marktplätzen; die Häuser wurden durch Fassaden mit Pflanzenmotiven und anderen klassizistischen Merkmalen (z.B. bossierte Fassaden, Zahnschnitt, Voluten) verziert, oft wurden die ursprünglichen Namen von Gassen und Marktplätzen beibehalten. Oft findet man sogenannte Kondominien, d.h. Aufteilung eines Objektes unter einige Eigentümer, was sich unter anderem auch durch Treppenhäuser außerhalb der Fassaden zeigte, oder wiederum durch Häuser ohne offensichtliche Eingänge.

Bestandteil der Jüdischen Stadt ist das Museum und die neu restaurierte Synagoge, die der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Nach 1989 wurde die Jüdische Stadt zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt.

 

City Boskovice

First references about Boskovice we can trace in the written documents from second half of  the 15th century. In the hard times, Jewish settlement was established, becoming later on one of the most important communities in Moravia. Since the mid 18th century Boskovice was considered as the city. In years 1819 - 1826 was built – by reconstruction of canceled monastery – Empire castle, the seat of the last owners of the house Mensdorff - Pouilly. In year 1919 Boskovice and Jewish City were united from administrative point of view.

St. James Parish Church is the dominant of the square. The first reports about the church dates back to the middle of the 14th century. The church is an example of late Gothic, originally three-tower building /current main tower reaches the height of 41 m/. Dome of three-nave church rests on eight supporting columns, main entrance is  decorated with portal. Inside the church is located Renaissance tombstones of manor owners– Eders from Šťávnice and Morkovský from Zástřizl. The face of the church is touched by many fires and several reconstructions.

Boskovice Jewish City follows main Boskovice square. Jewish City forms unique architectonic complex, developed approximately from the middle of the 15th century. Thanks to  restrictions, during the centuries a bizarre quartier with various narrow streets, yards and squares was born in the territory of less than five hectares; houses were decorated with facades with botanical and other classical motives /f.e. bossy facades, tooth ornaments, volutes/. Original names of narrow streets and squares are very frequently preserved. Common are so-called condominiums, i.e. division of one object among several owners, demonstrated f.e. by stairs outside the facades or (on the contrary) by houses without evident entrances.

Museum and renovated Synagogue are parts of Jewish City.

After 1989 Jewish City has been declared as city historical zone.